Obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky

Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len "obchodné podmienky") sa vzťahujú na zmluvy uzavreté prostredníctvom on-line obchodu FITNESS.MARKET umiestneného na webovom rozhraní www.fitness.market (ďalej len "webová stránka") medzi našou spoločnosťou ALEXANDER THE GREAT, spol. s r.o., Lúčky 1532/12, 90851 Holíč

IČO: 36278416 DIČ: 2022120353, IČ DPH SK2022120353

zapísaná v obchodnom registri vedenom OR OS Trnava, oddiel Sro, vložka č. 17905/T

Korešpondenčná adresa: ALEXANDER THE GREAT, spol. s r.o., Kátovská 7, 90851 Holíč

Telefónne číslo: +421 948 948 999

Kontaktný e-mail: info@fitness.market

ako predávajúci a vy ako kupujúci

1. ÚVODNÉ USTANOVENIA    

Zaväzujete sa kúpiť tovar uvedený v objednávke a súhlasíte s tým, že tovar prevezmete (osobne alebo od dopravcu) a zaplatíte kúpnu cenu uvedenú v objednávke. Kúpna cena (alebo len "cena") zahŕňa náklady spojené s dodaním tovaru a poplatky súvisiace s vybraným spôsobom platby. Výška týchto nákladov vám bude vždy oznámená pred odoslaním objednávky. Vlastníctvo tovaru získate zaplatením celej kúpnej ceny, ale nie skôr, ako tovar prijmete. Tovar predávaný na webovej stránke sú najmä potraviny určené na špeciálnu výživu (doplnky stravy), športové potreby a vybavenie a iné podobné tovary uvedené na webovej stránke. Žiadny z produktov, ktoré sú umiestnené na webovej stránke, nie je liekom ani liekmi v zmysle zákona č. 362/2011 Z. z. Zákon o liekoch a zdravotníckych pomôckach, v znení neskorších predpisov. Produkty, ktoré sú potravinou určenou na osobitné výživové účely, sú navrhnuté tak, aby dopĺňali rôznorodú a vyváženú stravu.

1.1. Vzťahuje sa kúpna zmluva len na tovar? Ako kúpna zmluva (alebo "zmluvu") sa tu označuje každá zmluva uzavretá podľa týchto obchodných podmienok. Môže zahŕňať napríklad zmluvu o poskytovaní služieb.

1.2. Je predajná zmluva spotrebiteľskou zmluvou? O spotrebiteľskú zmluvu sa jedná vtedy, keď ste spotrebiteľ, t.j. ak ste fyzická osoba a kupujete tovar mimo vašej firmy alebo mimo nezávislého výkonu vašej profesie. V opačnom prípade sa na Vás spotrebiteľská zmluva nevzťahuje a Vaša ochrana spotrebiteľa nie je upravená zákonom a týmito obchodnými podmienkami. Ako nespotrebiteľ nemáte právo odstúpiť od zmluvy bez udania dôvodu.

1.3. Aké osobitné práva máte ako spotrebiteľ?

Ako spotrebiteľ máte nasledovné:

právo odstúpiť od zmluvy uzavretej prostredníctvom prostriedkov komunikácie na diaľku, ako je telefón, e-mail alebo internetový obchod (článok 5 týchto Obchodných podmienok);

záruka na nepoužitý spotrebný tovar po dobu 24 mesiacov (záručné reklamácie sa riadia postupom reklamácie);

právo na poskytnutie informácií pred uzatvorením zmluvy (informácie sú obsiahnuté v týchto zmluvných podmienkach alebo na webovej stránke);

právo na mimosúdne urovnanie spotrebiteľských sporov (článok 7.3 týchto podmienok).

1.4. Aký je náš právny vzťah?

Náš právny vzťah sa riadi nasledujúcimi dokumentmi:

Tieto Zmluvné podmienky, ktoré definujú a spresňujú naše vzájomné práva a povinnosti;

Reklamačným poriadkom, podľa ktorého pristúpime k reklamácii tovaru;

Podmienky používania webovej stránky, ktoré upravujú registráciu webovej stránky, ochranu vašich osobných údajov, ochranu webovej stránky a niektoré ďalšie vzťahy súvisiace s používaním webovej stránky.

podmienkami a pokynmi na webovej stránke, najmä pri uzatváraní zmluvy;

objednávanie a akceptovanie z našej strany,

a na otázky, na ktoré sa nevzťahujú tieto právne predpisy:

Zákon č. 40/1964 Zb.Občiansky zákonník, v jeho účinnej forme (ďalej len "Občiansky zákonník");

Zákon č. 250/2007 Z. z.Zákon o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov (iba ak ste spotrebiteľ).

Ak je váš domicil alebo bydlisko mimo Slovenskej republiky, alebo ak náš právny vzťah obsahuje ďalší medzinárodný prvok, uznávate, že náš vzťah sa riadi slovenským právom. Ak ste spotrebiteľ a zákon vašej domovskej krajiny poskytuje vyššiu úroveň ochrany spotrebiteľa než slovenský právny poriadok, je Vám poskytnutá táto vyššia úroveň ochrany.

1.5. Ako vyjadríte súhlas so zmluvnými podmienkami?

Odoslaním objednávky a potvrdením na webovej stránke potvrdzujete, že ste sa oboznámili s týmito podmienkami a súhlasíte s týmito podmienkami.

Môžeme zmeniť alebo doplniť podmienky obchodných podmienok. Vaše práva a povinnosti sa vždy riadia tými obchodnými podmienkami, v ktorých nadobudli platnosť.

 1. KÚPNA ZMLUVA

 

2.1. Ako uzatvárame kúpnu zmluvu?

Webová stránka obsahuje zoznam tovarov vrátane popisu hlavných vlastností každej položky. Pre každú položku cena zahŕňa všetky dane, clá a poplatky. Prezentácia tovaru je informatívna a nie je našim návrhom uzatvoriť zmluvu v súlade s  Občianskym zákonníkom. Ak chcete uzatvoriť zmluvu, musíte nám zaslať objednávku a my musíme túto objednávku prijať.

2.2. Ako uskutočniť objednávku?

Objednávku môžete kedykoľvek uskutočniť prostredníctvom webovej stránky (vyplnením formulára), alebo telefonicky, e-mailom alebo iným spôsobom podľa aktuálnych informácií poskytnutých na webovej stránke.

Objednávka musí obsahovať všetky informácie predpísané vo formulári, najmä presné označenie objednávaného tovaru (prípadne číselné označenie tovaru), počet kusov, zvolený spôsob platby a dopravy a Vaše kontaktné údaje (dodacie údaje a prípadne fakturačnú adresu).

Pred záväzným odoslaním objednávky bude zobrazená rekapitulácia Vašej objednávky vrátane konečnej ceny (v závislosti od zvoleného spôsobu dopravy a platby). Odporúčame skontrolovať najmä typ a množstvo tovaru, e-mailovú adresu a adresu doručenia. Máte poslednú šancu na zmenu zadaných údajov v rámci rekapitulácie.

Pošlite záväznú objednávku stlačením tlačidla "Odoslať objednávku s povinnosťou platby". Údaje uvedené v záväznej objednávke považujeme za správne a úplné. Budeme vás bezodkladne informovať telefonicky alebo e-mailom o ich prípadnej zmene.

O prijatí objednávky Vás budeme informovať. Informácia (potvrdenie) o obdržaní objednávky je zasielaná automaticky. Ak máme pochybnosti o pravosti a závažnosti objednávky, môžeme vás kontaktovať na overenie. Môžeme odmietnuť neoverenú objednávku. Takúto objednávku potom považujeme za neplatnú.

2.3. Takže kedy je zmluva uzatvorená?

Kúpna zmluva sa uzatvára, keď od nás obdržíte objednávku. Príjem objednávky bude zaslaný na e-mailovú adresu, ktorú ste uviedli v objednávke. Informácie o jednotlivých technických krokoch vedúcich k uzavretiu zmluvy možno vidieť na webovej stránke.

2.4. Môžete zrušiť odoslanú objednávku?

Objednávku môžete zrušiť do 24 hodín od jej odoslania. Zrušenie objednávky treba zaslať na emailovú adresu info@fitness.market.

 2.5. Môže sa meniť cena uvedená na webovej stránke?

Ceny prezentovaného tovaru a ceny balenia, prepravy a dodania zostávajú platné tak dlho, ako sú zobrazené vo webovej stránke. Akékoľvek zľavy z ceny tovaru nie je možné kombinovať, ak nie je na webovej stránke explicitne uvedené inak.

V prípade zjavnej technickej chyby z našej ceny  tovaru na webovej stránke, alebo počas objednávacieho procesu nie sme povinní doručiť tovar za túto veľmi zjavne nesprávnu cenu, a to aj vtedy, ak ste obdržali potvrdenie o príjme týchto Obchodných podmienok. V tomto prípade si vyhradzujeme právo odstúpiť od zmluvy.

Ak cena uvedená pre tovar na webovej stránke, alebo počas objednávky už nie je aktuálna, okamžite Vás o tejto skutočnosti upozorníme. Ak vaša objednávka ešte nebola prijatá, nie sme povinní uzavrieť zmluvu.

Uverejnená objednávka nemá vplyv na zmenu ceny, ktorá nastala medzi časom objednávky a jej prijatím v súlade s článkom 2.3 týchto Podmienok.

2.6. Môžete získať zmluvu v textovej podobe?

Zmluva nie je uzatvorená písomne ​​s podpismi strán. Dohoda je tvorená týmito obchodnými podmienkami, vašou objednávkou a jej súhlasom. Celá zmluva Vám bude zaslaná e-mailom alebo na Vašu žiadosť vytlačená poštou. Pri zaslaní poštou, Vás môžeme požiadať, aby ste pokryli náklady spojené s tým.

2.7. Čo ak nerozumiete niečomu v dohode?

Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa obchodných podmienok alebo zmluvy, môžete nás kontaktovať telefonicky alebo e-mailom. Radi Vám poskytneme všetky potrebné informácie.

2.8. V akých jazykoch môže byť zmluva uzatvorená?

Zmluvu možno uzavrieť v slovenskom jazyku, pokiaľ sa výslovne nedohodneme v inom jazyku.

2.9. Je zmluva niekde uložená?

Zmluvu (vrátane týchto Zmluvných podmienok) archivujeme v elektronickej podobe. Zmluva nie je dostupná tretím stranám, ale pošleme ju na požiadanie.

 

 1. PODMIENKY PLATBY

3.1. Aké typy platieb prijímame?

Kúpnu cenu môžete zaplatiť nasledujúcimi spôsobmi:

v hotovosti pri dodaní tovaru dobierkou alebo osobným odberom

bezhotovostná platba pred dodaním tovaru prevodom na náš bankový účet (pokyny vám budú oznámené v prípade potvrdenia objednávky);

bezhotovostnú platbu prostredníctvom platobnej brány GoPay alebo PayPal

Akékoľvek iné spôsoby platby sú uvedené na webovej stránke.

Niektoré spôsoby platby (najmä dobierka) môžu byť dodatočne účtované. Tieto poplatky sú uvedené na webovej stránke. V objednávke sa vždy uvedie konečná cena, ktorá zahŕňa poplatky spojené s vybratým spôsobom platby.

3.2. Kedy je splatnosť kúpnej ceny?

V prípade platby v hotovosti je cena splatná pri prevzatí tovaru. V prípade bezhotovostnej platby pred dodaním tovaru je cena splatná do piatich dní od doručenia objednávky podľa článku 2.3. Váš záväzok zaplatiť cenu je v prípade bezhotovostnej platby, keď je príslušná čiastka pripísaná na náš bankový účet alebo na náš účet GoPay alebo PayPal.

3.3. V akej mene môžete zaplatiť?

Platba je možná v Eurách (€) alebo v českých korunách (Kč).

 1. PODMIENKY DODÁVKY

4.1. Ako prepravujeme tovar?

Spôsoby dodania tovaru sú uvedené na webovej stránke. Môžete si vybrať konkrétny spôsob dodania tovaru v objednávke. Ak nevyberiete žiadny spôsob dopravy, môžeme ho určiť.

4.2. Aké sú náklady na dodanie tovaru?

Náklady na dodanie tovaru závisia vždy od veľkosti a charakteru tovaru a od cenníka zvoleného dopravcu. Skutočné náklady na dodanie tovaru sú uvedené na webovej stránke.

V objednávke sa vždy uvedie konečná cena, ktorá už zahŕňa náklady na zvolený druh dopravy.

4.3. Kedy dodáme tovar?

Doba dodania tovaru vždy závisí od jeho dostupnosti a zvoleného spôsobu dopravy a platby.

Tovar, ktorý je na sklade, bude dopravcovi zvyčajne doručený do troch pracovných dní od doručenia objednávky (pri dodaní tovaru na dobierku alebo pri osobnom inkase), alebo z platby na náš účet (v prípade bezhotovostnej platby).

Tovar, ktorý nie je na sklade, bude čo najskôr odovzdaný dopravcovi. Budeme Vás informovať o dostupnosti a presnom dátume doručenia.

Dodanie tovaru podľa týchto Obchodných podmienok znamená okamih, kedy vám tovar dodá. Ak neodôvodnene odmietnete tovar prevziať, nepredstavuje to porušenie povinnosti dodať tovar alebo odstúpiť od zmluvy.

4.4. Ako postupovať pri prevzatí tovaru?

Pri preberaní tovaru skontrolujte nepoškodenosť obalu. Ak zistíte akékoľvek nedostatky, ihneď informujte dopravcu. Ak odmietnete prijať zásielku s poškodeným obalom, nepovažuje sa to za neodôvodnené odmietnutie tovaru.

V momente prevzatia tovaru (alebo keď ste mali prevziať tovar, ale neurobili ste to v rozpore so zmluvou), ste zodpovední za náhodné zničenie, poškodenie alebo stratu tovaru.

4.5. Čo sa stane v prípade neprebratia  tovaru?

Ak z dôvodov vzniknutých z Vašej strany musí byť tovar dodaný opakovane alebo inak než dohodnutým spôsobom, musíte uhradiť náklady na túto službu.

Ak neprijmete tovar bezdôvodne, máme nárok na úhradu nákladov spojených s dodaním a uskladnením tovaru, ako aj iných nákladov, ktoré nám vznikli pri neakceptovaní tovaru. Tieto náklady nepresiahnu 0,40 EUR za deň uskladnenia. Náklady na skladovanie môžu dosiahnuť maximálne 40 EUR alebo kúpnu cenu, ak je nižšia ako 40 EUR.

Okrem toho máme v takomto prípade právo odstúpiť od zmluvy.

 

 1. ODSTÚPENIE OD KÚPNEJ ZMLUVY

5.1. Ako môžete odstúpiť od zmluvy?

Od kúpnej zmluvy môžete odstúpiť do 14 dní odo dňa prijatia tovaru; ak je dodávka rozdelená na niekoľko častí, od dátumu prijatia poslednej dodávky. Odporúčame vám poslať oznámenie o odstúpení od kúpnej zmluvy na našu poštovú adresu alebo e-mailovú adresu. Prijatie odstúpenia od zmluvy Vám potvrdíme bez zbytočného odkladu.

Nemusíte uviesť dôvod na odstúpenie od zmluvy.

5.2. Čo znamená odstúpenie od zmluvy?

Odstúpenie od zmluvy znamená, že zmluva je zrušená od začiatku a je považovaná za neuzavretú.

5.3. Kedy nemôžete odstúpiť od zmluvy?

V súlade s  Občianskym zákonníkom nie je možné odstúpiť okrem iného z týchto zmlúv:

 • na poskytovanie Služieb, ak s ich plnením bolo s jeho súhlasom začaté pred uplynutím lehoty 14 dní od prevzatia plnenia,
 • na dodávku tovaru alebo služieb, ktorých cena závisí na výchylkách finančného trhu nezávisle na vôli predávajúceho,
 • na dodávku tovaru upraveného podľa priania kupujúceho alebo pre jeho osobu, ako aj tovar, ktorý podlieha rýchlej skaze, opotrebovaniu alebo zastaraniu,
 • na dodávku audio a video nahrávok a počítačových programov, ak poruší kupujúci ich originálny obal,
 • na dodávku novín, periodík a časopisov, spočívajúcich v hre alebo lotérii.

 5.4. Ako vrátite tovar?

Tovar nám musíte vrátiť do 14 dní od ukončenia zmluvy na našu korešpondenčnú adresu. Tovar nezasielajte na dobierku.

K vrátenému tovaru odporúčame priložiť:

kópia dodacieho listu a faktúry, ak boli tieto doklady vydané, alebo iný doklad preukazujúci kúpu tovaru;

písomné vyhlásenie o odstúpení od zmluvy a zvolený spôsob vrátenia platby (prevod na účet, osobnú hotovostnú platbu alebo poštovú poukážku alebo inak). Zadajte svoju doručovaciu adresu, telefónne číslo a e-mailovú adresu.

Neposkytnutie akéhokoľvek z vyššie uvedených dokumentov zabráni pozitívnemu vyriešeniu vášho odstúpenia od zmluvy v súlade s podmienkami zákona.

5.5. Kedy dostanete svoje peniaze späť?

Všetky prijaté prostriedky vrátime do 14 dní od odstúpenia od zmluvy. Upozorňujeme však, že nie sme povinní vrátiť peniaze pred vrátením tovaru.

Okrem kúpnej ceny máte tiež nárok na vrátenie nákladov na doručenie. Ak ste však zvolili iný ako najlacnejší spôsob dodania tovaru, ktorý Vám ponúkame, vrátime Vám náklady na dodanie tovaru zodpovedajúce najlacnejšiemu spôsobu dodania tovaru.

Peniaze vám budú vrátené:

 • Bankovým prevodom
 • Späť na platobnú kartu (ak ste použili platobnú bránu GoPay)

Okrem toho Vám môžeme vrátiť peniaze na Váš bankový účet alebo na účet, z ktorého boli finančné prostriedky použité na zaplatenie kúpnej ceny (ak nám do desiatich dní od odstúpenia od zmluvy neoznámite Vás bankový účet). Prijatím týchto obchodných podmienok súhlasíte s vyplatením finančných prostriedkov podľa predchádzajúcej vety za predpokladu, že vám nevzniknú žiadne ďalšie náklady.

Náklady spojené s odoslaním vráteného tovaru na našu adresu znášate aj v prípade, že tovar nemôže byť vrátený obvyklou poštovou cestou.

5.6. Kedy môžeme odstúpiť od kúpnej zmluvy my?

Vyhradzujeme si právo odstúpiť od zmluvy v nasledujúcich prípadoch:

technickou chybou bola zjavne nesprávna cena tovaru na webovej stránke (článok 2.5 týchto Podmienok);

tovar z objektívnych dôvodov (hlavne preto, že tovar sa už nevyrába, dodávateľ prestáva dodávať do Slovenskej republiky atď.) nemôže byť dodaný za pôvodných podmienok;

výkon sa stáva objektívne nemožným alebo nezákonným.

V prípade akéhokoľvek z vyššie uvedených prípadov Vás budeme promptne informovať o našom odstúpení od zmluvy. Odstúpenie je účinné okamžite po doručení.

Ak ste už za tovar zaplatili úplne alebo čiastočne, vrátime Vám zaplatenú sumu na účet, ktorý ste nám na tento účel poskytli alebo z ktorého ste uskutočnili platbu. Peniaze vrátime do piatich dní od odstúpenia od kúpnej zmluvy.

 6. Reklamácie

V prípade, že tovar, ktorý ste od nás dostali, je poškodený alebo nefunkčný, postupujte podľa reklamačného poriadku. Vrátenie tovaru z dôvodu odstúpenia od zmluvy je popísané v bode 6. Obchodných podmienok.

Reklamačný poriadok

Výrobky, na ktoré sa vzťahuje právo uplatnenia reklamácie musia byť odovzdané na posúdenie ihneď po zistení závady, musia byť čisté a s náležitými dokladmi a popisom závady, prípadne označeným miestom závady.

Ako postupovať

V prípade reklamácie môžete zvoliť dve možnosti, postupujte podľa popisu nižšie: Zašlite výrobok na adresu - ALEXANDER THE GREAT, spol. s r.o., Kátovská 7, 90851 Holíč, Slovenská republika. Preprava je hradená stranou predávajúceho. Akonáhle budete vedieť kedy a kde zásielku budeme môcť vyzdvihnúť, kontaktujte nás. Zásielka musí byť kompletná (vrátane príslušenstva a všetkej dokumentácie) a v stave, v akom ste ju prevzali pri dodávke. K tovaru priložte doklad o kúpe. Vždy prosím použite baliaci papier či kartón, tak aby nemohlo počas prepravy dôjsť k polepenie, popísanie či inému znehodnoteniu pôvodných obalov. Neposielajte tovar na dobierku, v takom prípade nebude tovar prevzatý. Odporúčame Vám tovar poistiť. Ihneď po obdržaní tovaru obdržíte reklamačný protokol. Tovar musí byť pre prepravu riadne zabalený, tak aby nedošlo k jeho ďalšiemu prípadnému poškodeniu. Chybný alebo poškodený tovar bude vymenený alebo bude vrátená kúpna cena. K tovaru musia byť priložené všetky listiny, ktoré nakupujúci s tovarom obdržal, teda napríklad paragón, záručný list a iné. Predávajúci nepreberá zodpovednosť za škody vyplývajúci z prevádzky produktov, funkčných vlastností a škôd z neodborného používania produktov, rovnako ako škôd spôsobených vonkajšími udalosťami a chybnou manipuláciou. Na vady tohto pôvodu sa nevzťahuje ani poskytnutá záruka. Tovar je z hygienických dôvodov na reklamáciu prijatý len riadne vyčistený. Ak výrobca poskytuje záruku dlhšiu, je uvedená pri tovare v katalógu. U zamietnutých reklamácií môžu byť účtované náklady na reklamačné konanie a manipulačné poplatky. O vybavení reklamácie budete informovaní e-mailom, prípadne SMS. Rovnako ako pri dodaní objednávky budete informovaní o expedícii balíka a termíne doručenia. Ďakujeme Vám za čas, ktorý ste strávili prečítaním obchodných podmienok.

 

 1. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

7.1.   Ochrana osobných údajov kupujúceho, ktorý je fyzickou osobou, sa riadi podľa zákona č. 122/2013 Z.z. v znení neskorších predpisov.

7.2.   Kupujúci súhlasí so spracovaním týchto osobných údajov: meno a priezvisko, adresa bydliska, adresa elektronickej pošty a telefónne číslo (ďalej všetko ako ako "osobné údaje").

7.3.   Kupujúci súhlasí so spracovaním osobných údajov predávajúcim, a to za účelom realizácie práv a povinností vyplývajúcich z kúpnej zmluvy a za účelom vedenia užívateľského účtu. Ak si kupujúci nezvolí inú možnosť, súhlasí so spracovaním osobných údajov predávajúcim tiež za účelom zasielania informácií a obchodných oznámení kupujúcemu. Súhlas so spracovaním osobných údajov v celom rozsahu podľa tohoto článku nie je podmienkou, ktorá by neumožnila uzatvorenie kúpnej zmluvy.

7.4.   Kupujúci berie na vedomie, že je povinný svoje osobné údaje (pri registrácii, vo svojom užívateľskom účte, pri objednávke vykonanej z webového rozhrania obchodu) uviesť správne a pravdivo a že je povinný bez zbytočného odkladu informovať predávajúceho o zmene vo svojich osobných údajoch.

7.5.   Spracovaním osobných údajov kupujúceho môže predávajúci poveriť tretiu osobu ako spracovateľa. Okrem osôb dopravujúcich tovar nebudú osobné údaje predávajúcim bez predchádzajúceho súhlasu kupujúceho predané tretím osobám.

7.6.   Osobné údaje budú spracovávané po dobu neurčitú. Osobné údaje budú spracované v elektronickej podobe automatizovaným spôsobom alebo v tlačenej podobe neautomatizovaným spôsobom.

7.7.   Kupujúci potvrdzuje, že poskytnuté osobné údaje sú presné a že bol poučený o tom, že sa jedná o dobrovoľné poskytnutie osobných údajov.

7.8.   V prípade, že by sa kupujúci domnieval, že predávajúci alebo spracovateľ  (čl. 12.5) vykonáva spracovanie jeho osobných údajov, ktoré je v rozpore s ochranou súkromného a osobného života kupujúceho alebo v rozpore so zákonom, najmä ak sú osobné údaje nepresné s ohľadom na účel ich spracovania, môže:

7.8.1. požiadať predávajúceho alebo spracovateľa o vysvetlenie,

7.8.2. požadovať, aby predávajúci alebo spracovateľ odstránil takto vzniknutý stav.

7.9   Ak kupujúci požiada o informácie ohľadom spracovania jeho osobných informácií, predávajúci je povinný tieto informácie poskytnúť. Predávajúci má právo za poskytnutie informácií podľa predchádzajúcej vety žiadať primeranú náhradu, ktorá neprevyšuje náklady potrebné na poskytnutie informácií.

 8. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

 8.1. Aké sú právomoci, ktoré musíme vykonávať našu činnosť a kto nás kontroluje?

Sme oprávnení predávať tovar na základe živnostenského oprávnenia. Naša činnosť nepodlieha žiadnej inej autorizácii.

Živnostenský preukaz sa vykonáva v rámci svojej pôsobnosti príslušným živnostenským úradom. Slovenská obchodná inšpekcia (http://www.soi.sk/) vykonáva overovanie súladu s právnymi predpismi o technických požiadavkách na bezpečnosť tovaru a tovaru, v prípade potravín, Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora(http://www.sppk.sk). Slovenská obchodná inšpekcia tiež vykonáva kontrolu dodržiavania predpisov na ochranu spotrebiteľa. Práva spotrebiteľov obhajujú ich záujmové združenia a iné orgány na ich ochranu.

8.2. Ako vybavujeme sťažnosti?

Všetky sťažnosti spracovávame prostredníctvom nášho kontaktného e-mailu. V prípade reklamácií postupujte podľa článku 6. Môžete tiež kontaktovať subjekty uvedené v článku 7.1.

8.3. Aké sú vaše práva na spotrebiteľský spor?

Ak ste spotrebiteľ a ak medzi nami existuje zmluvný spor, ktorý nebudeme môcť vyriešiť priamo, máte právo riešiť tento spor na Slovenskej obchodnej inšpekcii (http://www.soi.sk/) na mimosúdne riešenie spotrebiteľských sporov.

8.4. Čo iné by ste mali vedieť?

Pri podpise zmluvy sa používajú prostriedky komunikácie na diaľku (najmä internet). Náklady, ktoré vzniknú pri používaní zariadení na diaľkové komunikácie (najmä náklady na internet alebo telefón), si hradíte sami.

 Pokiaľ nie je dohodnuté inak, všetka korešpondencia týkajúca sa zmluvy medzi nami musí byť písomná, a to buď e-mailom, doporučenou poštou alebo osobným doručením. Z našej strany Vám budeme doručovať na e-mailovú adresu uvedenú v objednávke alebo vo vašom používateľskom účte.

V prípade, že je niektoré z ustanovení týchto obchodných podmienok neplatné, neúčinné alebo nepoužiteľné (alebo sa takým stane), použije sa namiesto neho ustanovenia, ktoré sa svojím zmyslom najviac blížia neplatnému, neúčinnému alebo nepoužiteľnému ustanovenia. Neplatnosťou, neúčinnosťou alebo neuplatniteľnosťou jedného ustanovenia nie je dotknutá platnosť ostatných ustanovení. Zmena alebo doplnenie zmluvy (vrátane obchodných podmienok) je možné len písomne.

 

Tieto obchodné podmienky sú platné a účinné od 1. septembra 2017

 

Tento web používa súbory cookie. Ďalším prechádzaním tohto webu vyjadrujete súhlas s ich používaním.